Rzeczoznawca Majątkowy OlsztynWytyczne w likwidacji szkód majątkowych – cz.1

Wytyczne w likwidacji szkód majątkowych – cz.1.Dokumentacja z przebiegu likwidacji szkody powinna zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez poszkodowanego druk zgłoszenia szkody.

2. Wypełniony przez rzeczoznawcę i podpisany przez poszkodowanego protokół szkody. Protokół powinien zawierać; nr szkody, nr polisy, dane osobowe poszkodowanego łącznie z numerem konta bankowego oraz informacją czy poszkodowany jest płatnikiem podatku VAT. Ponadto informacje opisujące miejsce powstania szkody, przyczynę jej powstania, datę powstania szkody, stronę odpowiedzialną za powstanie szkody, zakres uszkodzeń, szkic sytuacyjny z przedmiarem, zakres prac niezbędnych do usunięcia szkody, opis szkód w otoczeniu potwierdzających wystąpienie zjawiska powodującego szkodę (np. huraganu). W protokole powinny znajdować się również informacje o wieku budynków, budowli oraz pozostałego ubezpieczonego mienia, a także kiedy wykonywane były remonty i w jakim zakresie. W przypadku szkód w budynkach wielorodzinnych w protokole powinny znajdować się dane zarządcy budynku oraz informacje czy i kiedy powiadamiano zarządcę o szkodzie. Protokół dodatkowo powinien zawierać opis ubezpieczonego mienia, tj. technologię wykonania, powierzchnię użytkową, kubaturę itp. pozwalający ustalić wartość mienia w celu sprawdzenia czy występuje niedoubezpieczenie. W przypadku szkody kradzieżowej w protokole powinien znajdować się opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych obiektu do którego dokonano włamania, a także jakie zabezpieczenia zostały uszkodzone. Powinna być również opisana droga sprawcy. Do protokołu powinny być załączone kserokopie lub fotografie w formie elektronicznej dokumentacji przedłożonej przez poszkodowanego. W przypadku nie uzyskania w trakcie oględzin pełnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia likwidacji, w protokole powinien znajdować się wykaz brakujących dokumentów, które winny być dostarczone przez poszkodowanego.

3. Fotografie ubezpieczonego mienia, tj. zdjęcia ogólne, poglądowe na których będą widoczne budynki, budowle, pomieszczenia i inne obiekty oraz ich stan techniczny, a także będzie widoczny numer budynku. Ponadto fotografie ukazujące przyczynę powstania szkody np. pękniętą rurę czy nieszczelność pokrycia dachu. Dokumentacja powinna zawierać szczegółowe fotografie zakresu uszkodzeń. Również powinny być wykonane zdjęcia szkód w otoczeniu potwierdzające wystąpienie zjawiska powodującego szkodę (np. huraganu). Dokumentacja fotograficzna powinna zawierać dodatkowo zdjęcia wszystkich istotnych dla procesu likwidacji szkody dokumentów przedłożonych przez poszkodowanego łącznie z polisą.

Kosztorys budowlany:

1. Kosztorys budowlany powinien uwzględniać zakres zniszczeń, które powstały na skutek zdarzenia objętego ochroną i zostały wykazane w protokole oględzin. W kosztorysie powinny być uwzględnione aktualne średnie stawki robocizny z regionu w którym powstała szkoda, średnie ceny materiałów oraz średnie stawki sprzętu. Przy wyborze cen materiałów bez kosztów zakupu należy uwzględnić je w końcowych narzutach kosztorysu. W kosztorysie powinny być również uwzględnione narzuty pośrednie. Narzuty powinny być przyjęte na poziomie średnim. W kosztorysie nie powinien być uwzględniany narzut zysku. Narzut ten można uwzględnić w przypadku przedłożenia przez poszkodowanego rachunku wystawionego za naprawę uszkodzonego mienia.

2. W przypadku szkód w budynkach rolniczych ubezpieczonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia, szkód z odpowiedzialności cywilnej oraz szkód w mieniu ubezpieczonym według wartości rzeczywistej, w kosztorysie należy uwzględnić zużycie techniczne. Przy ustalaniu zużycia należy uwzględnić wiek budynku, budowli lub uszkodzonego elementu oraz ich przewidziany okres trwałości. W przypadku stwierdzenia znacznie większego zużycia niż wynikające z wieku budynku, budowli lub elementu, należy potrącić faktyczne zużycie które rzeczoznawca ustalił na miejscu i wpisał w protokole.

3. W kosztorysie w przypadku szkód w budynkach mieszkalnych powinien być uwzględniony VAT na poziomie 8% w pozostałych przypadkach na poziomie 23%. Jeżeli poszkodowany jest płatnikiem podatku VAT, to w kosztorysie nie powinien być uwzględniony podatek VAT.

4. W przypadku szkód w budynkach i budowlach ubezpieczonych na sumy stałe, oprócz kosztorysu uwzględniającego koszt usunięcia szkody, powinno zostać dołączone wyliczenie wartości budynków i budowli. Wyliczenie winno być wykonane w oparciu o BCO (Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych). Przy ubezpieczeniu wg wartości odtworzeniowej wyliczenie powinno wskazywać wartość odtworzeniową obiektów. Natomiast przy ubezpieczeniu wg wartości rzeczywistej powinno wskazywać wartość rzeczywistą obiektów.

Wytyczne w szkodach majątkowych


Kalkulacja do szkody w mieniu ruchomym:

1. Kalkulacja do szkody w mieniu ruchomym powinna uwzględniać zakres zniszczeń, które powstały na skutek zdarzenia objętego ochroną i zostały wykazane w protokole oględzin. Kalkulacja powinna uwzględniać średni poziom cen. Do kalkulacji powinna być załączona podstawa ustalenia wartości np. załączniki oferty cenowej z internetu.

2. W przypadku szkód w mieniu ruchomym z odpowiedzialności cywilnej oraz szkód w mieniu ubezpieczonym według wartości rzeczywistej, w kalkulacji należy uwzględnić zużycie techniczne. Przy ustalaniu zużycia należy uwzględnić wiek zniszczonego mienia oraz jego okres trwałości. W przypadku stwierdzenia znacznie większego zużycia niż wynikające z wieku uszkodzonego przedmiotu należy potrącić faktyczne zużycie które rzeczoznawca ustalił na miejscu i wpisał w protokole.

3. Kalkulacja do szkód w mieniu ruchomym powinna uwzględniać cenę netto wraz z podatkiem VAT. Jeżeli poszkodowany jest płatnikiem podatku VAT, to w kosztorysie nie powinien być uwzględniony podatek VAT.

Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com