Wzory odwołańW tym przypadku wystąpiono o dopłatę za wyliczenie szkody całkowitej. W 2005 roku pomagałem dla znajomych pisać odwołania w sprawie szkód komunikacyjnych. Zdaję sobie sprawę, że od tamtego czasu mogły zmienić się przepisy i coś co kiedyś działało dzisiaj może nie zadziałać. Zamieszczam to tylko jako czystą ciekawostkę i materiał poglądowy.

ODWOŁANIE

Dotyczy: szkody komunikacyjnej (OC) z nr xxxz dnia 20.12.2005

poszkodowany: xxx

uszkodzony pojazd : Opel Astra nr rej. xxx

jednostka likwidująca: xxx

Roszczenia:

Żądamy dopłaty do odszkodowania w kwocie 2000,00 PLN. Likwidacja szkody została wykonana nierzetelnie i wadliwie.

1) Nieujęte wszystkie uszkodzenia podczas oględzin – pojazd podczas oględzin zaśnieżony.

2) Błędne wyliczenie wartości rynkowej pojazdu /data pierwszej rejestracji/ – wykazana data pierwszej rejestracji w wycenie 12.1997. Pojazd został zakupiony u dealera 11.02.1998, natomiast pierwszą rejestrację wykonano w dniu 12.02.1998.

3) Błędne wyliczenie wartości rynkowej pojazdu /brak w korektach dodatku za lakier metalizowany/ – pojazd posiada lakier metalizowany co jest w tym samochodzie wyposażeniem dodatkowym.

Regulacje prawne:

Poprawne wykonanie wyliczenia odszkodowania należy traktować jako część procesu likwidacji szkody. Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeniowe wadliwie i niezgodnie z polskim prawem dokonało wyceny to należy to traktować jako wycofanie się ze zobowiązania.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny:

Art. 354. § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 474. Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

W przypadku odmowy zapłaty odszkodowania napiszemy skargę do Rzecznika Ubezpieczonych i KNUiFE. Dodatkowo nasi prawnicy wniosą sprawę do sądu występując o znacznie wyższe roszczenia + koszty zastępstwa sądowego + opłaty sądowe. Przypominamy, iż zgodnie z powyższymi regulacjami prawnymi i art. 286 KK §1 możemy wystąpić także do odpowiednich organów.

Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Ubezpieczenia Olsztyn