Wzory odwołańW tym przypadku wystąpiono o dopłatę za utratę wartości handlowej oraz za pojazd zastępczy. W 2006 roku pomagałem dla znajomych pisać odwołania w sprawie szkód komunikacyjnych. Zdaję sobie sprawę, że od tamtego czasu mogły zmienić się przepisy i coś co kiedyś działało dzisiaj może nie zadziałać. Zamieszczam to tylko jako czystą ciekawostkę i materiał poglądowy.

ROSZCZENIE Z OC /była częściowa wypłata z AC/

Dotyczy: szkody komunikacyjnej (OC) z nr xxx z dnia 02.11.2005

poszkodowany: xxx

uszkodzony pojazd : VW Passat nr rej. xxx

szkoda wypłacona z AC xxx – wystąpiono z regresem 11.01.2006

Roszczenia:

Przegląd pokolizyjny według FV/xxx – 77,05 netto

Ubytek wartości handlowej – 5116,56 netto

Wynajem pojazdu zastępczego według FV/xxx – 368,85 netto

———————————————————–

Regulacje prawne:

UBYTEK WARTOŚCI HANDLOWEJ

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2001 r. (sygn. III CZP 57/01) opublikowano w OSNC 2002/5/57. Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Październikowa uchwała Sądu Najwyższego pozwala nam niepodważalnie wnosić roszczenia o pokrycie ubytku wartości handlowej pojazdu w razie szkody komunikacyjnej. Z przepisu art. 361 § 2 k.c. wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody. Wartość samochodu po jego naprawie to nic innego, jak jego wartość rynkowa. Ponieważ wartość ta w wyniku uszkodzenia, choć później wyeliminowanego, zmalała w stosunku do tej, jaką pojazd ten miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony, to kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości. Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 390 k.p.c., rozstrzygnął przedstawione zagadnienie prawne, jak w uchwale. W uzasadnieniu sąd mówi m.in. (…) dotyczy to przede wszystkim pojazdów nowych, których wiek nie przekracza trzech lat. Zwróćmy uwagę na słowa „dotyczy przede wszystkim” – sąd nie stwierdził wyłącznie, ale przede wszystkim. Faktem bezspornym jest, że pojazdy w wieku do trzech lat tracą najwięcej, ale przecież powyżej tego wieku tracą także – wystarczy zajrzeć w odpowiednie rubryki Info-Eksperta i widać wyraźnie. Ma to swoje racjonalne wytłumaczenie. W obecnej sytuacji, kiedy to podaż aut przewyższa ich popyt kupujący mając szeroką gamę pojazdów, z pewnością wybierze auto bezwypadkowe. Utrata wartości handlowej ma konkretne odzwierciedlenie w pieniądzu. Każdy uszczerbek majątkowy, w tym przypadku szkoda w pojeździe, powinien być zrekompensowany i niezależnie od pokrycia kosztów naprawy powinna być również wypłacona różnica wartości handlowej.

Ponieważ wraz ze wspomnianą uchwałą przyjęto kwotę procentową utraty wartości auta na 5-10 % przejdźmy do wyliczenia ile on może tracić. Według przykładowej wyceny popularną metodą Rahkopfa/Sahna utrata wartości handlowej wynosi 7633,45 PLN netto. Odwołując się do powyższej uchwały najniższa kwota wynosi 5% wartości rynkowej, czyli 5116,56 PLN netto. W związku z powyższym żądamy najniższej bezspornej kwoty 5% Wartości Rynkowej, czyli 5116,56 PLN netto.

Metoda Rahkopfa/Sahna

Ws = (Wr + R) x [(R : Wr) x 100%] x K

Ws = (102331,15 + 6718,12) x [(6718,12 : 102331,15) x 100%] x 1,0 = 109049,27 x 0,07 x 1,0 = 7633,45 PLN netto.

Ws – utrata wartości handlowej

Wr – wartość rynkowa netto przed szkodą

R – koszt naprawy netto

K – współczynnik zakresu uszkodzeń (1,0-1,5)

Kilkuletni okres od wejścia w życie uchwały S.N. wykazał, że sądy nakazują płacić utratę wartości handlowej w samochodach powyżej trzech lat jak i nie ma dla sądów znaczenia czy samochód był wcześniej uszkodzony. Każdy samochód nawet dziesięcioletni traci na wartości przy sprzedaży, jest niżej ceniony niż taki, który nie był uszkodzony. Różnica tylko polega na kwocie – im starszy, tym mniej traci. Praktycznie nie istnieje metoda naprawienia pojazdu w taki sposób, że ukryje się miejsce naprawy. Obłudnym jest więc twierdzenie, że pojazd po naprawie ma taką samą wartość (jak nie wyższą) niż ten, który był zmontowany fabrycznie. Ma ta przecież związek nie tylko z zabezpieczeniem antykorozyjnym, ale również z metodami łączenia elementów w procesie pierwszego montażu, sztywnością i wytrzymałością takich połączeń.

POJAZD ZASTĘPCZY

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08.09.2004 r. (IV CK 672/03). Za normalne następstwo zniszczenia pojazdu służącego poszkodowanemu do prowadzenia działalności gospodarczej należy uznać konieczność czasowego wynajęcia pojazdu zastępczego w celu kontynuowania tej działalności w okresie, gdy szkoda nie została jeszcze naprawiona. Postulat pełnego odszkodowania przemawia więc za przyjęciem stanowiska o potrzebie zwrotu przez ubezpieczyciela tzw. wydatków koniecznych, potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji w związku z niemożliwością korzystania z niego wskutek zniszczenia, z tym że tylko za okres między dniem zniszczenia a dniem zapłaty odszkodowania. Okoliczność, iż koszty wynajęcia pojazdu zastępczego przekroczyły cenę nowego samochodu, nie może automatycznie przesądzać o istnieniu przyczynienia się poszkodowanego do powiększenia rozmiaru szkody.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.11.2002 r. (V CKN 1397/00). W sytuacji, gdy ustalone zostało w sprawie, że za szkodę polegającą na uszkodzeniu samochodu zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów naprawy, przy ocenie zasadności innych elementów szkody doznanej przez poszkodowanego, do naprawienia których odpowiedzialny jest także zakład ubezpieczeń, ustalenie to nie może być pominięte. Oczywiście poszkodowany mógł podjąć – z jego punktu widzenia uzasadnioną – decyzję o odstąpieniu od naprawy samochodu, ale „kosztami” tej decyzji nie może obciążać zakładu ubezpieczeń. Skoro samochód mógł zostać naprawiony, to poszkodowany może w zasadzie żądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

W przypadku odmowy zapłaty odszkodowania napiszemy skargę do Rzecznika Ubezpieczonych i KNUiFE. Dodatkowo nasi prawnicy wniosą sprawę do sądu występując o znacznie wyższe roszczenia + koszty zastępstwa sądowego + opłaty sądowe. Przypominamy, iż zgodnie z powyższymi regulacjami prawnymi i art. 286 KK §1 możemy wystąpić także do odpowiednich organów.

Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Ubezpieczenia Olsztyn