Wzory odwołańW tym przypadku poszkodowany otrzymał odszkodowanie ze swojej polisy AC w wariancie kosztorysowym. Należało wystąpić do Ubezpieczyciela sprawcy z dodatkowymi roszczeniami, którymi nie pokrywa polisa AC. W 2005 roku pomagałem dla znajomych pisać odwołania w sprawie szkód komunikacyjnych. Zdaję sobie sprawę, że od tamtego czasu mogły zmienić się przepisy i coś co kiedyś działało dzisiaj może nie zadziałać. Zamieszczam to tylko jako czystą ciekawostkę i materiał poglądowy.

ROSZCZENIA DODATKOWE

Dotyczy: szkody komunikacyjnej (OC) z dnia 02.12.2005

poszkodowany: xxx

uszkodzony pojazd : DAF FT 95XF 380 nr rej. xxx

Szkoda wypłacona z AC w xxx nr. xxx

Roszczenia:

1) Ubytek wartości handlowej, pojazd został naprawiony = 4053,00 PLN

Wyliczenie według opisu zamieszczonego poniżej. Żądamy 7% według opisanej ustawy.

2) Utrata dochodów = 21231,30 PLN

3) Dopłata za koszty holowania = 4162,00 PLN

Według FV nr 521/2005 (6162,00 PLN) – wypłacona kwota (2000,00) = 4162,00 PLN.

RAZEM: 29446,30 PLN

————————————–

Regulacje prawne:

UBYTEK WARTOŚCI HANDLOWEJ

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.10.2001 r. (sygn. III CZP 57/01) opublikowano w OSNC 2002/5/57. Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Październikowa uchwała Sądu Najwyższego pozwala nam niepodważalnie wnosić roszczenia o pokrycie ubytku wartości handlowej pojazdu w razie szkody komunikacyjnej. Z przepisu art. 361 § 2 k.c. wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody. Wartość samochodu po jego naprawie to nic innego, jak jego wartość rynkowa. Ponieważ wartość ta w wyniku uszkodzenia, choć później wyeliminowanego, zmalała w stosunku do tej, jaką pojazd ten miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony, to kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości. Z powyższych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 390 k.p.c., rozstrzygnął przedstawione zagadnienie prawne, jak w uchwale. W uzasadnieniu sąd mówi m.in. (…) dotyczy to przede wszystkim pojazdów nowych, których wiek nie przekracza trzech lat. Zwróćmy uwagę na słowa „dotyczy przede wszystkim” – sąd nie stwierdził wyłącznie, ale przede wszystkim. Faktem bezspornym jest, że pojazdy w wieku do trzech lat tracą najwięcej, ale przecież powyżej tego wieku tracą także – wystarczy zajrzeć w odpowiednie rubryki Info-Eksperta i widać wyraźnie. Ma to swoje racjonalne wytłumaczenie. W obecnej sytuacji, kiedy to podaż aut przewyższa ich popyt kupujący mając szeroką gamę pojazdów, z pewnością wybierze auto bezwypadkowe. Utrata wartości handlowej ma konkretne odzwierciedlenie w pieniądzu. Każdy uszczerbek majątkowy, w tym przypadku szkoda w pojeździe, powinien być zrekompensowany i niezależnie od pokrycia kosztów naprawy powinna być również wypłacona różnica wartości handlowej.

Ponieważ wraz ze wspomnianą uchwałą przyjęto kwotę procentową utraty wartości auta na 5-10 % żądamy najniższej bezspornej kwoty 7% Wartości Rynkowej, czyli 4053,00 PLN.

Kilkuletni okres od wejścia w życie uchwały S.N. wykazał, że sądy nakazują płacić utratę wartości handlowej w samochodach powyżej trzech lat jak i nie ma dla sądów znaczenia czy samochód był wcześniej uszkodzony. Każdy samochód nawet dziesięcioletni traci na wartości przy sprzedaży, jest niżej ceniony niż taki, który nie był uszkodzony. Różnica tylko polega na kwocie – im starszy, tym mniej traci. Praktycznie nie istnieje metoda naprawienia pojazdu w taki sposób, że ukryje się miejsce naprawy. Obłudnym jest więc twierdzenie, że pojazd po naprawie ma taką samą wartość (jak nie wyższą) niż ten, który był zmontowany fabrycznie. Ma ta przecież związek nie tylko z zabezpieczeniem antykorozyjnym, ale również z metodami łączenia elementów w procesie pierwszego montażu, sztywnością i wytrzymałością takich połączeń.

UTRATA DOCHODÓW

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001 r. (IV CKN 382/00) opublikowany w LEX nr 52543. Ustalenie szkody w postaci utraconych korzyści ma zawsze charakter hipotetyczny, polega bowiem na przyjęciu – na podstawie okoliczności, które wystąpiły po okresie spodziewanych korzyści, że korzyść w okresie poprzednim zostałaby osiągnięta.

W przypadku odmowy zapłaty odszkodowania napiszemy skargę do Rzecznika Ubezpieczonych i KNUiFE. Dodatkowo nasi prawnicy wniosą sprawę do sądu występując o znacznie wyższe roszczenia + koszty zastępstwa sądowego + opłaty sądowe. Przypominamy, iż zgodnie z powyższymi regulacjami prawnymi i art. 286 KK §1 możemy wystąpić także do odpowiednich organów.

Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Ubezpieczenia Olsztyn