Wzory odwołańW tym przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń specjalnie nie zrobiło szkody całkowitej, bo w wariancie kosztorysowym z potrąconą amortyzacją wychodziła o wiele niższa kwota do wypłaty. Odwołanie miało na celu wypłatę odszkodowania nie w formie kosztorysowej ale jako szkoda całkowita. W 2005 roku pomagałem dla znajomych pisać odwołania w sprawie szkód komunikacyjnych. Zdaję sobie sprawę, że od tamtego czasu mogły zmienić się przepisy i coś co kiedyś działało dzisiaj może nie zadziałać. Zamieszczam to tylko jako czystą ciekawostkę i materiał poglądowy.

ODWOŁANIE

Dotyczy: szkody komunikacyjnej (AC) z nr xxx z dnia 17.11.2005

poszkodowany: xxx

uszkodzony pojazd : BMW 316i Compact nr rej. xxx

Roszczenia:

Dopłata odszkodowania za uszkodzony samochód (3890,85 PLN):

Szkoda całkowita (9200,00) = wartość rynkowa (13700,00) – wartość pozostałości (4500,00)

Szkoda całkowita (9200,00) – Raty (602,00) – Wypłacona kwota (4707,15) = 3890,85 PLN.

Powołuję się na nierzetelne wykonanie Oceny Technicznej i na nierzetelne wyliczenie szkody. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia AC bezsprzecznie wynika, że jest to szkoda całkowita i tak powinna szkoda zostać wyliczona. Bezsprzecznym pozostaje też fakt, że wadliwie został sporządzony opis uszkodzeń. Do odwołania dołączam pełną opinię niezależnego rzeczoznawcy – biegłego sądowego.

Regulacje prawne:

Zgodnie z OWU AC §94 ustalenie wartości szkody następuje w oparciu o normy czasowe oraz ceny części i materiałów producenta pojazdu (w szczególności ujęte w systemie Audatex).

Zgodnie z OWU AC §98 wartość szkody całkowitej zmniejsza się o wartość pozostałości tj.: nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu części, które przedstawiając wartość użytkową i majątkową, a także; całego pojazdu lub jego zespołów w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży.

Zgodnie z treścią OWU AC szkoda całkowita to kradzież pojazdu, jego całkowite zniszczenie lub takie uszkodzenie, że orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody.

Poprawne wykonanie wyliczenia odszkodowania należy traktować jako część procesu likwidacji szkody. Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeniowe wadliwie i niezgodnie z polskim prawem dokonało wyceny to należy to traktować jako wycofanie się ze zobowiązania. W związku z powyższym powołano niezależnego rzeczoznawcę.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny:

Art. 354. § 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Art. 474. Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Przepis powyższy stosuje się także w wypadku, gdy zobowiązanie wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika.

Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.03.2003 r. (sygn. IV CKN 1858/00).Ubezpieczyciel jako autor ogólnych warunków ubezpieczenia, a przy tym profesjonalista, ma obowiązek sformułować je precyzyjnie. W razie niejasności czy wątpliwości, co do poszczególnych postanowień należy je interpretować na korzyść ubezpieczającego. Byłoby, bowiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, by konsekwencje nieścisłej redakcji tych postanowień obciążały ubezpieczającego.

Wyrok Sądu Najwyższego z 14 lipca 2004 r. (IV CK 577/03). Związanie stron postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia, ustalanymi przez ubezpieczyciela na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nie wynika z objęcia ich treści przez strony swą wolą (konsensem), lecz z dopełnienia wymagań określonych w art. 6 ust. 5 ustawy, a zatem strony związane są tymi warunkami bez względu na to, czy objęły je postanowieniami zawartej umowy.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2002 r. (SN V CKN 903/00) opublikowany w OSNC 2003/1/15. Jeżeli koszt naprawy samochodu jest wyższy od jego wartości przed uszkodzeniem, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do kwoty odpowiadającej różnicy wartości samochodu sprzed i po wypadku.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (s.apel. I ACr 30/92) opublikowany w OSA 1993/5/32. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.

Informuję, iż w przypadku odmowy zapłaty odszkodowania napiszę skargę do Rzecznika Ubezpieczonych i KNUiFE.

Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com


Ubezpieczenia Olsztyn