OdszkodowaniaUFG - Likwidacja szkód:

Szkoda komunikacyjna - sprawca nieubezpieczony.


Wypadek drogowy spowodowany został przez pojazd z polskimi numerami rejestracyjnymi, nie posiadający komunikacyjnej polisy OC. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakich formalności należy dopełnić.

W takim przypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody osobowe i majątkowe. *

Jeżeli zostałeś poszkodowany:
- spisz na miejscu zdarzenia: (dokładną datę i miejsce zdarzenia; numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy; jeśli to możliwe - numer polisy OC sprawcy i nazwę firmy ubezpieczeniowej, która ją wystawiła),
- zadbaj o dokładne opisanie okoliczności zdarzenia,
- wezwij Policję lub razem ze sprawcą sporządź oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. W przypadku wypadków z ofiarami w ludziach niezbędne jest wezwanie policji, której funkcjonariusz sporządzi pełną dokumentację wypadku,
- jeżeli sprawca nie ma przy sobie polisy OC i nie jesteś pewien czy w ogóle ma aktualne ubezpieczenie - możesz to sprawdzić na stronie UFG (Sprawdzenie OC sprawcy wypadku).

Zgłaszanie szkody:
- jeżeli sprawca kolizji nie posiada ważnej polisy OC, swoje roszczenia zgłoś do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody,
- w przypadku szkody w mieniu (np. uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia Auto Casco. Gdy ma taką polisę, wówczas to z niej otrzymuje odszkodowanie. UFG zaś zrekompensuje dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC, czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku (Art. 106 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Co dalej?
- firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie masz pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania,
- po zakończeniu sprawy akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. Następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje - zostaniesz o tym poinformowany,
- termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody. Dokumenty niezbędne przy zgłaszaniu szkody osobowej lub majątkowej.

Poszkodowany podmiot zagraniczny.
Jeżeli spowodowałeś wypadek, w którym poszkodowanym jest podmiot zagraniczny, a nie masz ważnej polisy komunikacyjnej OC – straty poszkodowanego pokryje jedna z międzynarodowych instytucji. Licz się jednak z koniecznością zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Odszkodowanie dla poszkodowanego cudzoziemca wypłaci tzw. organ odszkodowawczy, zazwyczaj odpowiednik UFG za granicą (Organy odszkodowawcze). Następnie jednak wystąpi on do Ciebie – poprzez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – o zwrot wypłaconego odszkodowania.
* UFG odpowiada również za wypadki spowodowane przez nieubezpieczony pojazd zarejestrowany za granicą, który był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były przy­dzielone mu przez właści­we władze. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych w krajach: Unii Europejskiej, Andory, Chorwacji, Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Szwajcarii (formalnie chodzi o te państwa, których biuro narodowe jest sygnatariu­szem Jednolitego Porozumienia mię­dzy Biurami Narodowymi - Regulami­nu Wewnętrznego).

Szkoda komunikacyjna - sprawca nieustalony.


Wypadek drogowy spowodowany został przez nieznanego sprawcę. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – możesz domagać się odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź jakie są zastrzeżenia i jakich formalności należy dopełnić.

UFG wypłaci odszkodowanie tylko za następujące szkody:
- na osobie (zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji itp.),
- materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia). Tu wypłata następuje tylko pod warunkiem, że w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwały dłużej niż 14 dni.

UFG nie wypłaca odszkodowań za kolizje spowodowane przez nieustalonych sprawców, w których nikt nie odniósł obrażeń.

Zgłaszanie szkody:
- poszkodowany zgłasza swoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, za pośrednictwem dowolnej firmy ubezpieczeniowej oferującej obowiązkowe ubezpieczenia OC. W praktyce jest to każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG (Członkowie Funduszu). Żadna z tych firm nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody,
- w przypadku strat materialnych (np. uszkodzenie samochodu w wypadku) poszkodowany składa oświadczenie, że nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia auto casco. Gdy ma taką polisę - z niej otrzymuje odszkodowanie. UFG zaś rekompensuje mu dodatkowe koszty np. utracone zniżki w AC, czy koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku (Art. 106 ust. 1 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Co dalej?
- firma ubezpieczeniowa, za pośrednictwem której zgłoszone zostało roszczenie do UFG, przeprowadza likwidację szkody. Na tym etapie masz pełne prawo wglądu do akt prowadzonego postępowania,
- po zakończeniu sprawy, akta trafiają do Wydziału Likwidacji Szkód UFG. O tej przesyłce informowana jest również osoba występująca o odszkodowanie,
- w Funduszu następuje weryfikacja dokumentów i podejmowana jest decyzja o przyznaniu świadczenia (wypłacie odszkodowania) bądź o odmowie. Gdy odszkodowanie nie przysługuje, również zostaniesz o tym poinformowany,
- termin wypłaty odszkodowania przez UFG wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania akt szkody od firmy ubezpieczeniowej. Jednakże może się zdarzyć, że w tym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu lub wysokości świadczenia. W takim przypadku świadczenie powinno być wypłacone przez Fundusz w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsporna część świadczenia - powinna zostać wypłacona w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody.
- w przypadku szkody materialnej - odszkodowanie zostaje pomniejszone o równowartość 300 euro. (Art. 98. ust.1 pkt 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Dokumenty niezbędne przy zgłaszaniu szkody osobowej lub majątkowej.

Szkoda komunikacyjna - sprawca cudzoziemiec.


Wypadek drogowy spowodowany został przez nieubezpieczonego obcokrajowca. Jeżeli zostałeś w nim poszkodowany – należy Ci się odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wszystkie pojazdy poruszające się po polskich drogach - również te zarejestrowane za granicą - muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC:
- w przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (kraje Unii Europejskiej oraz Islandii i Lichtenstein), a także Szwajcarii, Andory i Chorwacji - nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie faktu zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przyjmuje się, że jeżeli pojazd ma tablice rejestracyjne - to jest ubezpieczony,
- w przypadku pojazdów zarejestrowanych w krajach poza EOG, ale należących do Systemu Zielonej Karty - potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest tzw. Zielona Karta,
- w przypadku pojazdów zarejestrowanych poza EOG i nie należących do Systemu Zielonej Karty, wymagane jest wykupienie tzw. ubezpieczenia granicznego, obowiązującego co najmniej 30 dni.

Jeżeli sprawca kolizji lub wypadku w momencie zdarzenia nie posiada ważnej polisy OC – odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale tylko obywatelom polskim. Niezbędne jest odpowiednie zgłoszenie szkody.

W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Szwajcarii, Andory lub Chorwacji:
- spisz: dokładną datę i miejsce zdarzenia oraz numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,
- wezwij policję lub wspólnie ze sprawcą sporządź oświadczenie,
- jeżeli nie wiesz czy sprawca był ubezpieczony, zgłoś szkodę w najbliższym oddziale PZU SA lub Warta S.A. W takim przypadku sprawę przejmuje Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (www.pbuk.pl),
- jeżeli w ciągu 90 dni (od dnia zgłoszenia szkody) nie zostanie odnaleziony zagraniczny ubezpieczyciel sprawcy i nie wypłaci on odszkodowania – zrobi to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu z kraju należącego do Systemu Zielonej Karty:
- postępuj podobnie jak w przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie EOG,
- w sytuacji budzącej wątpliwości czy sprawca cudzoziemiec ma odpowiednie ubezpieczenie szkodę zgłoś w PZU SA lub Warta SA,
- jeżeli w ciągu 90 dni nie odnaleziony zostanie zagraniczny ubezpieczyciel sprawcy i nie wypłaci on odszkodowania – zrobi to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku zdarzenia, którego sprawca powinien mieć ubezpieczenie graniczne:
- spisz: dokładną datę i miejsce zdarzenia oraz numer rejestracyjny, markę i model pojazdu sprawcy,
- wezwij policję lub sporządź wspólnie ze sprawcą oświadczenie,
- procedura likwidacji takiej szkody przebiega jak w przypadku Szkoda komunikacyjna – sprawca nieubezpieczony.

UFG – Likwidacja Szkody


Autor: Marek Korzeniewski
telefon: 606-400-016
e-mail: marek.korzeniewski@gmail.com